Order newsletter Facebook
0 tuotetta - 0,00 €

Ostoskorisi on tyhjä.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Myontec Oy (Y-tunnus: 2167007-0)
Microkatu 1
70211 Kuopio

FINLAND

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Janne Pylväs
Sähköposti janne.pylvas@myontec.com

REKISTERIN NIMI

Mbody.fi asiakasrekisteri. Mbody on Myontec Oy:n (2167007-0) tuotemerkki. Myontec Oy on rekisteröity Suomen Patentti –ja Rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Myontec Oy toimii tavaran toimittajana.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien sähköisesti toteutettava asiakasviestintä. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi. Rekisteritietoja voidaan käyttää tarvittaessa myös kadonneiden lähetysten seurantaan.


Rekisteriin tallennetaan tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja Myontec tai Mbody tuotteisiin liittyvien palveluiden käyttämisestä. Osto-, asiointi- ja käyttötietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Myontec/Mbody saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Esimerkkinä kyseisestä tapauksesta verkkokaupan maksupalvelun tarjoaja Point Transaction Systems Oy.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:  

Perustiedot, kuten

         o nimi
         o yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
         o sukupuoli
         o kieli
         o tiedot koskien rekisteröidyn ammattia tai asemaa työyhteisössä ja järjestöissä kuten urheiluseurat.

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

         o rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
         o tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
         o asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, kuten reklamaatiot ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet, palautteet sekä                       asiakaspalvelupuheluiden taltiot
         o mahdollisiin takuisiin liittyvät tiedot
         o perintään liittyvät tiedot
         o rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä annetut tai saadut tiedot
         o suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
         o rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
         o rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
         o rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyväittiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Henkilö voi antaa henkilötietonsa rekisteröitymällä verkkosivujen tai verkkokaupan kautta, lomakkeilla myymälöissä, erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa tai puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä sähköisistä järjestelmistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaisen salasanat säilytetään palvelimella salattuna ja rekisterin ylläpitäjä voi ainoastaan poistaa tai uusia salasanan asiakkaan pyynnöstä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.